Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Kraft og straum frå vatn

Brekke Energi og Kraft gjev råd og tenester ved mikro- og mini-kraft utbyggingar. Aktuelle turbintypar, røyrdimensjonar og øvrigt utstyr vert vurdert. I tillegg er det viktig å finne dei gode løysingane.
Vind som energikjelde
Sol som energikjelde

Kvifor eigen straumproduksjon?

kraft Eit elvekraftverk som lånar ein del av vassføringa kan gjere god nytte. I tillegg kan naturinngrep og skadar være små om dei rette vala er tekne. Eit lite kraftverk kan være ei god investering, særleg om kraftverket er godt tilpassa eige behov. Tenkjer ein lansiktig og ser på vatnet som renn fritt og unytta mot havet, kan det være greitt å få vurdert kva som er mogeleg.
Mikrokraftverk - asynkront anlegg - levert og sett i drift
Mikrokraftverk - synkront anlegg - levert og sett i drift

Investeringar

Bygging av dei små kraftverka, 5 - 50 kW installert effekt, gjev store utfordringar økonomisk. Det har sin bakgrunn i utbyggings kostnadane pr. produsert kilowatt time. Kostnadane for kvar produsert kilowatt time er høge, store utbyggjarar vurderer det raskt som ulønsamt. Ser ein det i eit langt perspektiv og ein til gjengjeld har mest nytte av krafta sjølv, gjev det god verdiskaping

Det fossen bringar, bær straumen vekk.

" Ordtak frå Finnland "

Kva skal vektleggast før installasjon?

Inngrep i elv og natur må være forsiktige.

  • Inntak
  • Røyrgate
  • Turbintype
  • Bygningsmasse
  • Utløp til elv
  • Elnett tilkopling

KRAFT LINKAR


KRAFT FAKTA

  • Rein energi
  • Reduserer klimautslepp
  • Lett omsetteleg

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft